Press committe

اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی در پیوند به اعتراض اعضای این جنبش در ولایت های غزنی، بلخ، پنجشیر و تخار

 
اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی در پیوند به اعتراض اعضای این جنبش در ولایت های غزنی، بلخ، پنجشیر و تخار در مورد اشتراک نمایندگان طالبان در نشست فارمت مسکو امروز پنج‌شنبه اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در ولایات بلخ، پنجشیر و غزنی در پیوند به دعوت نماینده طالبان در نشست فارمت مسکو اعتراض کردند و قرار است فردا نیز در ولایات کابل و تخار در مکان های بسته برنامه اعتراضی برگزار نمایند. حکومت روسیه در حالی حضور طالبان در نشست های بین‌المللی را عادی سازی می‌نماید که بیش از ۱۳۰ تن از اعضای کابینه و مقامات این گروه تحت تعقیب و شامل لست تحریم های سازمان ملل متحد هستند و حاکمیت خود خوانده این گروه هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارند. ما از برگزار کنندگان این نشست می‌پرسیم که بر اساس کدام قانون و اصولی در نشست های بین الملی، به عوض نمایندگان واقعی مردم افغانستان و زنان، از نمایندگان طالبان در این نشست دعوت صورت گرفته است؟ این گروه در حالی به نشست فارمت مسکو دعوت میشوند که تا کنون برخلاف تمامی تعهدات شان به جهان ، رابطه خود را با گروه های تروریستی از جمله القاعده قطع نکرده اند، افغانستان را به کانون امن تروریستان بین المللی تبدیل نموده اند که بیش از ۵۱ بار درگیری مرزی با کشور های همسایه در دو سال گذشته، کشته شدن امن الظواهری رهبر شبکه القاعده در قلب کابل و استقرار تروریستان خارجی در ماورای مرزی با کشور های آسیایی میانه،نگرانی های کشور های منطقه و جهان از افزایش تهدیدات تروریستی از جمله داعش خود دلیلی بر این ادعا است. طالبان در حالی به نشست فارمت مسکو دعوت می‌شوند که در دو سال حاکمیت خود خوانده شان، تحت نام دین و شریعت از هیچ نوع ظلم و جنایت علیه مردم افغانستان مخصوصا زنان دریغ نکرده، هزاران تن‌ بشمول زنان معترضین را بازداشت، شکنجه و کشتند که گزارش‌های بی‌شماری از تجاوز بر بازداشت شدگان در بازداشتگاه های طالبان وجود دارد. این گروه اخیرأ رسول پارسی، استاد دانشگا، مطیع‌الله ویسا، فعال عرصه اموزش، مرتضی بهبودی خبرنگار، ندا پروانی و ژولیا پارسی فعالین حقوق زن و ده‌ها تن دیگر را تنها به جرم نقد سیاست های زن ستیزانه و انسان‌ستیزانه شان بازداشت که از سرنوشت شان معلوماتی در دسترس نیست. روسیه و اشتراک کنندگان نشست فارمت مسکو در حالی حضور تروریستان را در نشست های بین‌المللی عادی سازی می‌کند که در دو سال گذشته حاکمیت خود خوانده این گروه، کوچ اجباری در مناطق هزاره نشین و شمال افغانستان، نسل کشی هزاره ها، حذف زنان از جامعه، بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین افزایش یافته و حاکمیت خود خوانده این گروه عامل افزایش فقر و بدبختی، ترویج افراطیت، سرکوب آزادی بیان و اعتراضات خشنونت باز زنان معترض هستند. ما اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در ولایات بلخ، پنجشیر، تخار ، غزنی و کابل حضور تروریستان و طالبان را در نشست فارمت مسکو شرم آور،عادی سازی حضور تروریستان و طالبان در نشست های جهانی، حمایت آشکار از تروریستان، ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان دانسته و آن‌را توهین به بيش از ۳۵ میلیون شهروند دردمند افغانستان و قربانیان حرکت های ضد طالبانی، مخصوصا زنان معترض دانسته و آنرا محکوم می‌نمایم. ما اعضای جنبش شنبه های ارغوانی از روسیه و دیگر اشتراک کنندگان نشست فارمت مسکو میخواهیم به جای حمایت از طالبان، از مردم افغانستان و به ویژه زنان ساکن در زیر حاکمیت استبدادی طالبان حمایت نمایند. ما باور داریم که با حاکم سازی طالبان در افغانستان تنها زنان افغانستان قربانی نبوده بلکه تمام جامعه افغانستان قربانی هستند از این‌رو از همه طرف های سیاسی و حرکت های اعتراضی مخالف طالبان میخواهیم تا با انسجام و همدیگر پذیری با شعار و هدف حق، عدالت و آزادی روی بدیل حاکمیت خود خوانده طالبان توافق نمایند. ما باور داریم که نباید بیشتر از این به طالبان فرصت داده شود. باید روی راه حل مشترک برای نجات از وضع کنونی متحدانه و حد اقل فراتر از بحث جنست گام برداریم‌، زیرا طالبان ثابت ساختند که قابل اعتماد نبوده و به جزء خود شان به هیچ طرفی صادق نیستند. ما از هموطنان خویش در داخل و خارج کشور و تمام وجدان های بیدار در سراسر جهان میخواهم صدای اعتراض شان را در برابر سفید نمایی چهره سیاه طالبان در سطح بین‌المللی بلند نموده، نگذارند خشونت و بربریت جای‌گزین معيار های پذیرفته شده، حقوق بشری گردد. ما بار دیگر تاکید میکنیم که افغانستان نیازمند تامین عدالت اجتماعی، برابری همه اقوام و ایجاد حاکمیت بدیل حاکمیت خود خوانده طالبان که ایجاد حکومت مشروع دموکراتیک غیر متمرکز و مبتنی بر آرای شهروندان افغانستان است.
حق_عدالت_آزادی