‏اصول نامه جنبش شنبه های ارغوانی ؛ 

‏ما که باورمند به حق، عدالت و آزادی ایم؛
‏این سه اصل بزرگ را انگیزه برای تحرک مجدد خویش برگزیده و آن را مایه امید برای رهایی از استبداد می پنداریم.
‏حرکت ما از نقطه محرومیت آغاز، در حال مبارزه علیه تاریکی ها قرار داشته و تا دستیابی به آزادی ادامه خواهد یافت. در راه مبارزه با بی عدالتی ها، خشونت گرایی ها و پدیده های نا پسند برخاسته از جامعه به پا برخاسته ایم.
‏ما برای ایجاد جنبش شنبه های ارغوانی موارد آتی را پایه های اساسی و اهداف آن قرار داده ایم:
*ما برای دسترسی به حقوق انسانی خویش که همانا (حق آموزش، پرورش، کار و آزادی های فردی) میباشند؛ حرکت نموده ایم. از این رو ، حرکت ما در محور انسجام همگانی، سریعتر و موثرتر تمام می شود.
*تامین عدالت اجتماعی، تساوی حقوق و برابری جایگاه به ما شعار نه؛ بل خط سرخ است که هیچ گاهی گامی برای عقب گرد ندارد.
‏*در وضعیت کنونی، محرومیت معادل معدومیت است. پس محرومیت از آزادی به مثابه حذف تمام معنای ماست.
*ما در صدد باز یابی حقوق، تامین عدالت و حصول آزادی های فردی و فطری زنان و دختران افغان که قشر متاثر و متضرر جامعه کنونی در کشور اند، از هیچ نوع تلاش و مبارزه دست بر نخواهیم برداشت.
‏*در صف قرار گرفتن توده های مردمی، از جنب و جوش این جنبش است. حضور خواهران و برادران با احساس باعث رونق افزایی حرکت ما می گردد.
*جنبش شنبه های ارغوانی، آنچه از نامش هویداست، در عرصه آگاهی دهی، اطلاع رسانی و دعوت گرایی زنان و دختران افغان برای مطالبه حقوق و آزادی شان، این حرکت را انجام داده است.
*به منظور مصدر خدمت واقع شدن به همنوعان رنجدیده، خشونت کشیده و محروم از حقوق و‏آزادی در کشور از هیچ نوع راهکار و فعالیت دست برنخواهیم برداشت.
*ما آن موج دریائیم که راکد و بی حرکت بودن مایه نابودی ما خواهد شد. از این رو؛ هر لحظه به ‏پیش به سوی افق بیکران آزادی.
*ما بنابر نیازمندی های جامعه؛ در راستای تحکیم رفاه و آسایش زنان و دختران متضرر از خشونت ‏و قربانیان این پدیده منفور با امکانات و فرصت های موجوده از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهیم ورزیده.
*هدف ما، آزادی و آرمان ما را تأمین حقوق و برابری عاری از تبعیض در همه عرصه های زنده گی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می دهد.
*میدانیم در هر دو دوره حاکمیت طالبان زنان ودختران افغان همیش متأثر از جنگ و خشونت بوده و اندک توجه با این قشر آسیب پذیر جامعه صورت نگرفته است. در این صورت؛ ما اعضای جنبش ‏شنبه های ارغوانی با احساس قوی و عزم راسخ در مبارزه علیه تاریکی ها، نا برابری ها، انواع تبعیض و تعصب، دست به دست همه داده، جنبش خویش را مدیریت و تقویت می نمائیم.
*جنبش شنبه های ارغوانی از دیگر حرکت ها الگو برداری نمی نماید، بلکه خود نسخه جدیدی از مقاومت و نمونه از شجاعت است.
*محرومیت و عداوت صورت گرفته علیه زنان و دختران افغان مصداق مبارزات ماست. تحمل این همه خشونت و حقارت، در شأن اعضای ما نیست و هرگز آن را هم نخواهیم پذیرفت.
*ما دو گزینه ای مشخص برای نایل شدن به اهداف والای خویش که همانا احقاق حقوق ذاتی و فطری ماست و قابلیت سلب و تبعیض ندارد، در دست داریم: یکی انسجام ملی و حمایت بین المللی و دوم مقاومت و پایداری اعضای جنبش.
*تطبیق و تحقق مواد اعلامیه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، کلیت اهداف ما را میسازد.
*فراهم شدن زمینه های آموزش، پرورش و کار برای زنان و دختران، در اولویت ما قرار دارند.
*اعاده حقوق و حیثیت شرافتمندانه زنان و دختران در جامعه، محصول زحمات، فداکاری و مبارزات ‏شما خواهد بود.
‏مسیر و مرام جنبش شنبه های ارغوانی روشن و مبرهن است. انسجام زنان و دختران در این جنبش، تحقق آرمان ها و اهداف والای ما می گردد.
‏پس با ما بپیوندید، اما آگاهانه و مسوولانه و در قطار مبارزین ما ایستاده شوید، فداکارانه.
‏………………………..……………………………………
 
‏⁧‫#حق_عدالت_آزادی‬⁩ 
‏⁦‪#Right_Justice_Freedom‬⁩

Watch This Video

Play Now

Principles of the Purple Saturdays Movement

We who believe in right, justice and freedom;

We have chosen these three great principles as the motivation for our re-mobilization and we consider them as a source of hope for freedom from tyranny.
From the point of deprivation, our movement has been fighting against the darkness and will continue until we achieve freedom. We have stood up on the way to fight against injustices, violence and unpleasant phenomena arising from the society.
In order to create the Purple Saturdays movement, we have put the following items as its basic foundations and goals:

Join With Purple Saturday's

Meet Spire Expert Agents

Fundraising experience for your donors