Protests

اعلامیه “جنبش شنبه های ارغوانی” در پیوند تعلیق حق رای افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

اعلامیه “جنبش شنبه های ارغوانی” در پیوند تعلیق حق رای افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ ما خواهان پرداخت حق عضویت افغانستان از صندوق امانی و یا هم از کمک های هفته وار ۴۰ میلیون دالری هستیم که به طالبان داده میشود. بر اساس ماده 19 منشور سازمان ملل و طرزالعمل کاری مجمع عمومی این سازمان هر کشور عضو که برای دو سال و یا بیشتر از آن در پرداخت حق‌ عضویت‌اش کوتاهی کرده باشد، از حق رای در مجمع این سازمان محروم می‌گردد، اما متاسفانه با آنکه سازمان ملل متحد از اوضاع افغاستان به خوبی آگاهی دارد و در نزدیک به سه سال گذشته جهان و سازمان ملل متحده بویژه دفتر نمایندگی معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” تحت پوشش کمک های بشر دوستانه و تعامل برای طالبان باج داده و در نگهداری این گروه در قدرت کمک نمودند اما با آن‌هم مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در آخرین مورد تصمیم گرفته تا در کنار شش کشور دیگر افغانستان را نیز به دلیل آنچه که عدم پرداخت حق عضویت‌ این سازمان عنوان نموده از حق رای محروم سازد. بر بنیاد ماده 19 منشور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد این سازمان اختیار را دارد، در صورتی که ” تشخص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایط است که از حیطه اختیار عضو مربوط خارج است، میتواند به چنین عضو اجازه دهد تا حق رای داشته باشد” اما متاسفانه این بخشی از سازمان ملل متحد بدون توجه به پراگراف دوم ماده 19 و حاکمیت گروه تروریستی طالبان در افغانستان ،حق رای کشور را که تنها صدای مردم افغانستان در بزرگ ترین سازمان بین المللی است از مردم افغانستان گرفتند. محرومیت افغانستان از حق رای در سازمان ملل در حالی است که وضعیت کرسی کشور در سازمان ملل، بعداز حاکم سازی گروه طالبان تبدیل به موضوعی بحث برانگیز شده و پیش از این طالبان بار ها مخصوصا از سپتامبر ۲۰۲۱، بدینسو تلاش های فراوان نموده اند تا نماینده خود را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تعین نمایند که این سازمان تا کنون از پذیرش نمایندۀ این گروه خودداری کرده است، ما این عملکرد سازمان ملل را قدرشناسی نموده و خواهان تداوم حمایت این سازمان از صدا بر حق مردم افغانستان در برابر حکومت خودخوانده و استبدادی طالبان هستیم و از این سازمان انتظار داریم تا با درک شرایط غیر قابل کنترول بوجود آورده شده و حاکم سازی گروه تروریستی طالبان طی معامله ننگین، که قربانی اصلی آن مردم افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب‌پذیر و اقلیت های مذهبی در هستند و با درنظر داشت وضعیت به شدت اسفناک اقتصادی مردم کشور با میزان ۸۷ درصد زیر خط فقر، از حق مظلوم ترین مردم دفاع نموده و دوباره اجازه حق رای به سرپرست نمایندگی کشور در آن سازمان بدهند زیرا گروه تروریستی طالبان با گروگان گیری شهروندان افغانستان، غضب قدرت سیاسی و بدون هیچ مشروعیت ملی و بین المللی با حمایت برخی کشور های منطقه و فرا منطقه کرسی نمایندگی دایمی افغانستان را در سازمان ملل متحده تصاحب نمایند ما در “جنبش شنبه های ارغوانی” باورمندیم که تصاحب کرسی افغانستان توسط نماینده گروه تروریستی طالبان، توهین به مردم افغانستان، ارزش های جهانی حقوق بشری و راه یابی نماینده یک گروه تروریستی به بزرگ ترین سازمان جهانی است. ما در جنبش شنبه های ارغوانی با احترام به منشور این سازمان ملل از دبیر کل این سازمان می‌خواهیم که با فهم و تعمق عمیق از وضعیت درد آور افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان، با محرومیت کشور از حق رای، مردم افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب‌پذیر و اقلیت های مذهبی که توسط یک گروه تروریستی به گروگان گرفته شدند را تحت فشار قرار نداده، با پذیرش وضعیت افغانستان به عنوان شرایط اضطراری و خارج از حیطه اختیار مردم افغانستان به رسیمت شناخته، اجازه دهد که افغانستان از حق رای برخوردار باشد. حق رای بزرگ مهم ترین امتیازی است که نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میتواند با استفاده از آن در برابر تصامیم و مواضع این سازمان و به ویژه کشور های حامی گروه طالبان از منافع و حق شهروندان افغانستان دفاع نماید و ادامه این روند با توجه به نقض گسترده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی شهروندان کشور توسط گروه طالبان، به مثابه خاموش ساختن صدای واقعی مردم کشور در بزرگترین و تاثیرگزار ترین سازمان جهانی است ما باور داریم که تداوم این روند در آینده حتا میتواند منجر به تعلیق عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد گردد که از نظر شهروندان و حرکت های اعتراضی جفای دیگری است در برابر مردم افغانستان به مخصوصا زنان باشد که با دستان خالی در نزدیک به سه سال گذشته برای حقاق حقوق شان در مقابل افراطی ترین گروه تروریستی جهان مبارزه می نمایند. ما اعضای “جنبش شنبه های ارغوانی” خواسته های خویش را چنین بیان میداریم : 1. ما خواهان پرداخت حق عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد از صندوق امانی و یا هم از کمک های هفته وار چهل میلیون دالر هستیم که به طالبان داده میشود و از این سازمان میخواهیم تا در این راستا همکاری صادقانه نماید . 2.ما از نماینده کنونی افغانستان در سازمان ملل متحد میخواهیم تا برای شهروندان کشور آگاهی دهی نمایند که جهت حفظ حق رای کشور و خاموش نشدن صدایت عدالت خواهی مردم افغانستان در بزرگترین سازمان جهانی چی اقداماتی را انجام داده است. 3.ما از نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میخواهیم تا از دیپلوماسی فعال و مفید به نفع مردم افغانستان استفاده نموده و جهت رسانیدن صدای مردم مظلوم کشور از هیچ تلاشی دریغ ننماید. 4. ما باری دیگر تاکید می نمایم که باید از هر گونه فضا سازی برای تسلیم دهی کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان خود داری صورت گیرد و از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان سازمان ملل در میخواهیم که جهت پایان مرگ تدریجی مردم افغانستان از شکل گیری نظام و “حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز” حمایت نمایند.

#حق_عدالت_آزادی

#right_justice_freedom