Protests

اعلامیه “جنبش شنبه های ارغوانی” در پیوند به نشست سوم دوحه 

ما با محکومیت شدید دعوت طالبان در این نشست خواهان افزایش فشار های عمومی بر سازمان ملل متحد جهت جلوگیری از حضور طالبان و تروریستان در نشست سوم دوحه هستیم با آنکه در نزدیک به سه سال گزشته حرکت های اعتراضی مخصوصا جنبش شنبه های ارغوانی با خواست و شعار “حضور تروریستان و طالبان را در نشست های جهانی عادی سازی نکنید” ، تلاش نمودند تا حضور طالبان در نشست‌ ها عادی سازی نگردد اما با آنهم سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا طالبان را به عنوان ناقضین حقوق بشر ،جنایتکاران جنگی و گروه تروریستی که مخصوصا در نزدیک به سه سال گزشته به گونه سیستماتیک مردم افغانستان به ویژه زنان ،اقوام آسیب‌پذیر و اقلیت های مذهبی را سرکوب نموده و جنایت علیه بشریت را انجام داده اند در نشست سوم دوحه دعوت نمایند سازمان ملل متحد با این تصمیم و با کم اعتبار سازی ارزش های حقوق بشری که مدعی آن هستند یکبار دیگر ثابت نمود که برخلاف ادعا این سازمان حقوق بشر و حقوق زنان بی اهمیت ترین مسله نزد سازمان ملل متحد و قدرت های بزرگ است که مصارف و بودیجه این سازمان را پرداخت میکنند پس از حاکم سازی گروه تروریستی طالبان در افغانستان کشور های ابر قدرت و تیکه داران حقوق بشر به عنوان حامیان این گروه در تبانی با سازمان ها و ساختار های همفکر شان تلاش نمودند تا با خاک پاشیدن به چشم مردم افغانستان و جهان زیر عنوان تعامل، طالبان را هدفمندانه سفیدنمایی و در قدرت نگهداری نمایند و اکنون که فکر مینمایند سطح خشم ،عصبانیت و اعتراض در برابر گروه طالبان را فروکش نموده اند و مردم افغانستان درد پذیری شان در مقابل سرکوب ها و جنایات طالبان بیشتر شده است با دعودت این گروه در نشست سوم دوحه حضور ط‌البان را نشست های جهانی عادی سازی و با جو سازی برای به رسمیت شناسی حکومت خود خوانده طالبان گام بردارند ما باور داریم به همان اندازه که طالبان از اسلام و شریعت جهت تامین منافع و غصب قدرت سیاسی در افغانستان استفاده سوء کرده اند به همان اندازه تیکه داران حقوق بشر و زنان نیز از حقوق بشر جهت تامین منافع شان استفاده ابزاری نموده اند سازمان ملل متحد به جای اینکه مخصوصا رهبران طالبان را به دلیل جنایات ضد بشری شان علیه مردم افغانستان به ویژه زنان ،اقوام آسیب‌پذیر، اقلیت های مذهبی و نقض گسترده حقوق بشر در ۲۰ سال گزشته و همچنان در نزدیک به سه سال گزشته به دادگاه بکشانند و به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان پایان دهند برعکس با دعوت این گروه در نشست سوم دوحه، به گونه غیر مستقیم از این گروه حمایت می‌نمایند اما این سازمان نباید فراموش نماید که طالبان نزد اکثریت مردم افغانستان یک گروه تروریستی ،منفور،زن ستیز و عقب مانده اند که نماینده مردم افغانستان نیستند ،حکومت خود خوانده این گروه هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد و هر گونه حمایت از ط‌البان جفا بزرگ در حق مردم افغانستان تلقی شده و ارزش های حقوق بشری را بی اعتبارتر میسازد از آنجایکه گروه طالبان در نشست دوم دوحه اشتراک ننمودند و دبیرکل سازمان ملل متحد دلیل آنرا عدم “پذیرش خواسته‌های طالبان عنوان نموه گفت: پذیرش خواسته های طالبان معادل به رسمیت شناسی این گروه است و ط‌البان از سازمان ملل و دیگر کشورها می‌خواهند تا این گروه را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت بشناسند و طالبان نیز اعلام کردند که “خواسته‌های ما را بپذیرید تا در نشست سوم دوحه شرکت کنیم” ،اکنون سازمان ملل متحد باید پاسخ دهد که با پذیرش چه شرایط و خواسته های طالبان این گروه را حاضر به اشتراک در نشست سوم دوحه نموده است از آنجایی که عملکرد های سازمان ملل متحد و کشور های که خود را مدافع حقوق بشر و زنان عنوان میکنند در نزدیک به سه سال گزشته توام با سفید نمایی ،باج دهی و نگهداری طالبان در قدرت بوده و اکنون منتج به عادی سازی حضور طالبان و تروریستان در نشست سوم دوحه شده است هیچ اطمینانی وجود ندارد که پس از این مرحله حکومت خوانده و نامشروع طالبان را نیز جهت تامین منافع شان به رسمیت شناسند ما با نگرانی از جو سازی جهت به رسمیت شناسی حکومت خود خوانده طالبان تاکید می ورزیم که مردم افغانستان با درک واقعیت های موجود نباید بیشتر از این توقع داشته باشند که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد با اولویت دهی به ارزش های حقوق بشری و تامین منافع مردم افغانستان در برابر جنایات طالبان بی ایستند. ما از همه حرکت های اعتراضی،جوانان،زنان،نخبه گان، روشنفکران و سیاسیون متعهد افغانستان میخواهیم تا جهت “پایان مرگ تدریجی مردم افغانستان” به ویژه زنان ،اقوام آسیب‌پذیر و اقلیت های مذهبی در کشور، به طالبان فرصت ندهند و در برابر حکومت خود خوانده ،نامشروع ،ظالم و زنستیر طالبان با ایجاد “ائتلاف فکری” بی ایستند و با افزایش فشار های عمومی بر سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان از حضور طالبان در نشست سوم دوحه جلوگیری نمایند ما خواهان پایان بخشی به باج دهی ،سفید نمایی ،عادی سازی حضور طالبان و تروریستان در نشست های جهانی و فضا سازی برای به رسمیت شناسی حکومت خود خوانده طالبان در افغانستان هستیم و از همه مردم افغانستان مخصوصا زنان و اعضا جامعه مدنی افغانستان میخواهیم تا به جای تلاش و رقابت جهت اشتراک در چنین نشست های سفید نمایی ط‌البان در برابر آن مبارزه نموده و تلاش نمایند تا جهت تحقق عدالت و ختم استبداد در افغانستان رهبران طالبان را به دادگاه بکشانند گروه طالبان در نزدیک به سه سال از حاکمیت نامشروع شان در کشور کاملا ثابت ساختند که “تغییر پذیر و انعطاف پذیر نیستند” و احتمال اینکه افغانستان زیر حاکمیت طالبان با گذشت هر بیشتر از دیروز به درد سر بزرگ به منطقه و جهان مبدل گردد بیشتر میشود بناء ما یکبار دیگر با تاکید بر خواسته های بر حق مردم افغانستان از همه حرکت های مردمی ضد طالبان میخواهیم تا از بدیل حکومت خود خوانده طالبان که “نظام و حکومت مشروع ،دموکراتیک و غیر متمرکز است”؛ حمایت نمایند.

#حق_عدالت_آزادی

#right_justice_freedom